ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย

 ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง