ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เคลื่อนที่ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลบางเลน นำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน จะดำเนินกาารออกเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2561 ตามโครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมกำเนิดสุนัขสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม" ภายใต้โครงการ "สตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ.2560-2563 ตามแผนดำเนินงานดังนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!