โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                       วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเลน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมเข้าโครงการดังกล่าวฯ  จัดอบรมให้ความรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวสกุลรัศมิ์ บุบผา อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และนางสาวกรพินธุ์ พงษ์สุพรรณ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เป็นวิทยาการให้ความรู้ ความเข้าใจในผู้สูงอายุ และวิธีการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติจริงและถ่ายทอดความรู้แก่ญาติ หรือผู้ดูแลได้ สิ่งสำคัญคือเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่จากสังคมมากขึ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!