ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#งานสังคมสงเคราะห์
#ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง...เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน ( เมษายน - กันยายน 2565 ) รอบถัดไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ ซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ตาราง)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!