ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติเด็กปฐมวัย

- เด็กที่สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 3 ปี (ต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)

และอายุ 3 ปี (ต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ถึง 4 ปี) นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา    จำนวน 1 ชุด

3. สูติบัตรเด็ก(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา                 จำนวน 1 ชุด

4. รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 6 รูป 

5. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร

6. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง และรับส่งเด็ก (กรณีไม่ใช่ผู้ปกครอง) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** เปิดรับสมัครวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน และกองการศึกษา โทร.02-147-1700-2 ต่อ 134 ในวันและเวลาราชการ ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!