การประเมินความเสี่ยง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
                 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม ด้านตรวจสอบภายใน ปฎิบัติไม่ป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ 1.ไม่มีเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
2. อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4 4 16 สูง สำนักปลัด
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
                 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม ด้านตรวจสอบภายใน ปฎิบัติไม่ป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ 1.ไม่มีเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
2. อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4 4 16 สูง สำนักปลัด
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
                 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม ด้านตรวจสอบภายใน ปฎิบัติไม่ป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ 1.ไม่มีเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
2. อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4 4 16 สูง สำนักปลัด
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
                 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม ด้านตรวจสอบภายใน ปฎิบัติไม่ป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ 1.ไม่มีเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
2. อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4 4 16 สูง สำนักปลัด
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
                 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม ด้านตรวจสอบภายใน ปฎิบัติไม่ป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ 1.ไม่มีเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
2. อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4 4 16 สูง สำนักปลัด
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
                 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ ผลกระทบ/ความรุนแรง คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม ด้านตรวจสอบภายใน ปฎิบัติไม่ป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบ 1.ไม่มีเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
2. อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ด้านความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 4 4 16 สูง สำนักปลัด
           
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!