ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) /หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!