ข่าวประกาศ รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อรับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง  รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางเลน

เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  และมีส่วนร่วม    ในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑  เด็กและเยาวชน  ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเลน (หมู่ที่ ๑-๔ และ หมู่ที่ ๖ – ๑๑

๑.๒  อายุ  ๑๒ – ๒๒ ปีบริบูรณ์

๑.๓  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

     ๒.๑  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                 ๒.๒  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒ รูป

                 ๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑  ฉบับ

๓.  ระยะเวลาในการสมัครและยื่นใบสมัคร

     ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบางเลน ติดต่อสอบถาม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ  หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.banglane.go.th   หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข    ๐-๒๙๒๐๐๙๓๙, ๐-๒๙๒๐๐๙๕๓ และ ๐๘๔-๐๗๙๑๕๕๐

 

*** รายเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร ตามไฟล์แนบ ***

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง