ข่าวประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน

เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

   คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเลน

  4. เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข

  5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นผู้หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

  6. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

  7. ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมทางทุจริต หรือภัยต่อสังคม

  กำหนดรับสมัคร

  1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุทมภาพันธ์ 2562 

  2. ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่เทศบาลตำบลบางเลน

  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

  1.ใบสมัคร

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

  4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป

  5. ใบรับรองแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

 โทร. 02-595-1664

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!