ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลน ขอเชิญผู้ที่ต้องการขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือ เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!