ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

คุณสมบัติ  1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่

2. เด็กที่สมัครชั้นเตรียมเด็กเล็ก (อายุตั้งแต่ 3 ปี ต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือนบริบูรณ์ ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน) หรือ (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

3. เด็กที่สมัครชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ถึง 4 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

4. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

    

** ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน และกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางเลน ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!