ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 พฤศจิกายน 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 มกราคม 2564 นโยบายความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตราการควบคุมภายใน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2563 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มิถุนายน 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณระยะเวลา 1 ปี