ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-361 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเหมาบริการปรับปรถงบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใม่และปรับปรุงฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเหมาแก้ไขท่อน้ำประปาสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565