ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 201 ถึง 210 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาแก้ไขท่อน้ำประปาแตกในผนังและฝ้าเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2564
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564