ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

            มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบางเลน การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์(งานนิติการ) การจัดเตรียมการเลือกตั้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ  ประกอบด้วย    

                   1.1  งานบริหารงานทั่วไป

                   1.2  งานแผนงานและงบประมาณ

                   1.3  งานกฎหมายและคดี

                   1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   1.5  งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

                   1.6  งานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์

กองคลัง

         มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่ง การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และการจ่ายเงินต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน-ประจำปี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

          1.1  งานการเงินและบัญชี

          1.2  งานพัฒนารายได้

          1.3  งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรกล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

                   1.1  งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร

                   1.2  งานผังเมืองและสาธารณูปโภค

กองการศึกษา

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนว การวัดประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานศึกษา การบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการ การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                   1.1  งานบริหารการศึกษา

                   1.2  งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                    

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการสาธารณสุข การอนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

                   1.1  งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข

                   1.2  งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม