ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 27 results.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประหยัดพลังงาน ทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th