วัดศรีราษฎร์

 
วัดศรีราษฎร์ 
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ ๘ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เดิมเป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๐ ไม่ปรากฎชื่อผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.๒๓๖๑ 
สภาพวัดเป็นที่ลุ่ม ด้านทิศเหนือ ติดคลองศรีราษฎร์ ด้านทิศตะวันตก ติดคลองอ้อมนนท์ 
ด้านทิศใต้ ติดสวนชาวบ้าน ติดตะวันออก ติดสวนชาวบ้าน 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง