ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง