สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง