ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มกราคม 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นจ-2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างเหมารื้อถอนสะพานทางเดินไม้ชั่วคราวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า GX 35 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุทางศาสนาพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่องสว่างทางสาธารณะชนิดหลอด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564