ภาพโครงการ \\\\\\\"ไทยนิยม ยั่งยืน\\\\\\\"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และปลัดอำเภอบางใหญผู้รับผิดชอบตำบลบางเลน ร่วมงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ ทั้งนี้พัฒนา/แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง ตำบลบางเลน ได้จัดโครงการตามหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - วันที่ 17 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!