โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำภายใต้ชื่อโครงการ "ตะโกน โยน ยื่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        วันที่ 6 - 7 กันยายน 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางน้ำภายใต้ชื่อโครงการ "ตะโกน โยน ยื่น" สำหรับภาคประชาชน  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายทางน้ำ การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำทั้งการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้นสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และความรู้ทักษะในการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกู้ฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) 
       ในการดังกล่าวได้มีนักเรียน ร.ร.วัดศรีราษฎร์ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีวิทยากรจากชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย จำนวน 20 คน เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากเสร็จการอบรม ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ//
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!