ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนำสุขภาพ รุ่นที่ 1 (ประจำปี 2561)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 26 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนำสุขภาพ รุ่นที่ 1 (ประจำปี 2561) โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมรับฟังการบรรยายจาก นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ นางกรรณิกา ดาวไธสง หัวหน้ากลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!