ภาพประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุรีรัตน์ จั่นลาประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่องรับทราบร่างรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 30 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!