ภาพกิจกรรม ฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่ตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 - 16.00 น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นาคคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางเลน ออกฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่ตำบลบางเลน เพื่อฝึกทบทวนทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย ในสถานประกอบการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!