ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาค 1 จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ เทศบาลตำบลบางเลน ได้รับผลการประเมินภาพรวม "ผ่าน" คิดเป็นคะแนน 94.47 คะแนน(จาก 100 คะแนน) ระดับผลการประเมิน : A
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางเลน โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลได้ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อรับบริการ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติตตาม ตรวจสอบหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีมาตรฐาน/
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!