ประกาศ เรื่องแนวทางการรับใบนัดหมาย ฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

      ด้วยทางเทศบาลตำบลบางเลน ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบให้ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

      (1). กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง (1.โรคทางเดินหายใจเรื้องรัง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคไตเรื้องรังระยะ 5 ขึ้นไป 4.โรคหลอดเลือดสมอง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน 7.โรคอ้วน) 
**ติดต่อขอรับใบนัดหมายฉีดวัคซีน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.**
 
     (2). กลุ่มอายุ 18 - 59 ปี **ขอให้ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 รอการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป เช็คข้อมูลได้ที่ เพจสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี http://moph.cc/๖kmJxuqN๗ หรือเพจกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นนทบุรี http://moph.cc/V๙JtOpj๘๘
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!