ภาพกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองหลังจบการศึกษา (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเลน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองหลังจบการศึกษา (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ในด้านวิชาการและเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ และเพื่อให้เด็กทุกคน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแสดงความรัก ความผูกพันธ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!