ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันนี้(12 มีนาคม 2564) กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี นางณัฎฐพัชร กองแป้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และรู้จักการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดโรค ลดอาการป่วยของเด็กปฐมวัย การออกกำลังกายที่ถูกวิธี และการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความฉลาดทางอารมณ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!