ภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนางสุรีรัตน์ จั่นลา ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!