ภาพประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลบางเลน ได้กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนางสุรีรัตน์ จั่นลา ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน พร้อมคณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2)(วาระที่ 3)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!