ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อป้องกันฯ ในการดังกล่าวได้มี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน อย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมรับการอบรมฯ กองสาธารณสุขฯ ได้ตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!