ประกาศ ..เรื่อง ของดการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์และประกาศหยุดการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศ...เรื่อง ของดการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์และประกาศหยุดการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19)

 ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี ประกาศตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (Covid – 19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย และได้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยด้วยนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนตำบลบางเลน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย

 จึงขอประกาศให้งดการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 และขอประกาศหยุดการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!