ภาพประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานสภาเทศบาลตำบลบางเลนได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!