ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลบางเลนขอแจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุและผู้พิการ) ประจำปี 2563

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีฯ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะดำเนินการจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นๆ

---- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-920-0939, 02-920-0953 ----

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!