เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุและผู้พิการ) ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบางเลนจะเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุและผู้พิการ) ประจำปี 2564

โดย **ผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่สามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี

**ผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563

---- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-920-0939, 02-920-0953 ----

 

หลักฐานการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวผู้พิการ

2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝาก

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!