ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน แจ้งข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส่งสำรวจพื้นที่ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
*** เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ***

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!