ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

   วันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 งานบุคลากรเทศบาลตำบลบางเลน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางเลน ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง OTOP 5 ดาว และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.กระบี่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!