ผลการดำเนินการ

Displaying 11-15 of 27 results.
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)
ประกาศ เรื่องผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562