ผลการดำเนินการ

Displaying 6-10 of 27 results.
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปี 2564
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานฐานข้อมูลผู้พิการ
รายงานผลการประเมินตนเองฯ เทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562