รายงานการประชุม

Displaying 1-5 of 10 results.
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564
1.รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 .pdf
2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564.pdf
3.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาค.pdf
4.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มิถุนายน 2564.pdf
5.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564.pdf
6.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2564.pdf
7.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564.pdf
8.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564.pdf
9.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564.pdf
10.รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564.pdf
รายงานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563.pdf
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563.pdf
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563.pdf
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2563.pdf
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563.pdf
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเลน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563.pdf
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2562