แผนอัตรากำลัง

Displaying 31-35 of 38 results.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนผังแสดงความก้าวหน้าในสานอาชีพ.pdf
แผนจัดการองค์ความรู้ KM 2563.pdf
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบางเลน.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 61-63).pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560.
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561.p
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf
แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร.pdf
แผนการจัดองค์ความรู้ Knowledge Management เทศบาลตำบลบางเลน.pdf
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี.pdf
ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง งบปี62 ครั้งที่ื 2.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี63 ครั้งที่ 1.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทสบาล.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทสบาลและลูกจ้างประจำเทศบาล งบปี63.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563 ครั้งที่1.pdf
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลบางเลน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระบบแท่ง) วิชาการ (Competency Inventory)
3101-นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3102-นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3104-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3105-นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3106-นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3201-นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3202-นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3204-นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3205-นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3206-นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)(2).pdf
3301-นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3302-นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3303-นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3401-นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(2).pdf
3402-นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(2).pdf
3403-นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3602-พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3603-นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)-(1).pdf
3604-นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3605-แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
3606-นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3607-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3608-นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3609-นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3610-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3611-นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3612-เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3613-ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3614-นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3501-นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3601-นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
3701-วิศวกรโยธา.pdf
3702-สถาปนิก(1).pdf
3703-นักผังเมือง(1).pdf
3704-วิศวกรเครื่องกล(1).pdf
3705-วิศวกรไฟฟ้า.(1).pdf
3706-วิศวกรสุขาภิบาล(1).pdf
3707-นักจัดการงานช่าง(1).pdf
3801-นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1).pdf
3802-นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1).pdf
3803-นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1).pdf
3804-บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)(1).pdf
3805-นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1)-(1).pdf
3806-นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)(1).pdf
3807-นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1).pdf
3808-ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(2).pdf
3809-นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)(1).pdf
3810-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)(1).pdf