แผนอัตรากำลัง

Displaying 26-30 of 38 results.
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
คำสั่งแบ่งงานทุกกอง
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2562
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ