แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 38 results.
คำสั่ง กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฎิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลบางเลน 2561
คำสั่ง มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางเลน
คำสั่ง การตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฎิบัติราชการ ของนายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ในเรื่องการให้บริการประชาชน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563