แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 38 results.
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของเทศบาลตำบลบางเลน
คำสั่ง เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองคลัง
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบกองการศึกษา
การรับโอนพนักงานเทศบาล