ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 1 มิถุนายน 2563 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบทดลอง 31 มีนาคม 2563 รายงานการเงินของเทศบาลตำบลบางเลน
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2562 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 พฤษภาคม 2562 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ประเภท : สถิติการเงิน 8 เมษายน 2562 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2561 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 ประเภท : งบทดลอง 28 กันยายน 2561 งบทดลองเดือนกันยายน 2561
 ประเภท : งบลูกหนี้-เจ้าหนี้ 28 กันยายน 2561 รายละเอียดลูกหนี้ค้างชำระประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มีนาคม 2561 รายงานการใช้รับ - จ่าย เงินงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 ประเภท : งบทดลอง 29 กันยายน 2560 งบทดลองเดือนกันยายน 2560