หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก17 มิถุนายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน17 มิถุนายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 450 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา17 มิถุนายน 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง17 มิถุนายน 2564
จ้างจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง16 มิถุนายน 2564