หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน5 เมษายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา5 เมษายน 2564
ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์วัสดุบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง5 เมษายน 2564
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง5 เมษายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 มีนาคม 2564