ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาแก้ไขท่อน้ำประปาแตกในผนังและฝ้าเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2564
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างติดตั้งระบบประปาภายนอกที่เข้าสู่อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564