ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 305
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุทางศาสนาพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่องสว่างทางสาธารณะชนิดหลอด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อซ่อมบำรุงรถบรรทุกมูลฝอย ทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ธันวาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาแก้ไขท่อน้ำประปาแตกในผนังและฝ้าเพดานห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ธันวาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2564
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564