ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก15 กันยายน 2564
ซื้อโครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
จ้างค่าตอรวจสอบคุณสมบัติน้ำใสในคลองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 813 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน BF-200 หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งงานประปา (ห้องอาบน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564